ESNAFIN KREDİ BORÇLARI ERTELENDİ

Esnaf ve sanatkarın Halkbank’tan kullandığı ve 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arasındaki 6 aylık dönemde ödenmesi gereken kredi taksitleri ertelendi. Bu düzenlemeden yararlanmak için esnaf ve sanatkarların erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname vermesi gerekiyor.  Borçaları ertelenen esnaf yeni kredi alabilecek.

Buna göre, karar kapsamındaki esnaf ve sanatkârlardan yaşanan  salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin, TESKOMB’a  bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK’lar kefaletiyle veya doğrudan Bankadan, 31 Aralık 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, vadesinde/taksit  vadesinde/hesap devresinde tahsil edilemeyip henüz tasfiye olunacak alacaklar kapsamına alınmayanlar ile 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 tarihleri arasında vadesi dolacak olup, bu Kararın yürürlüğe girdiği  tarih itibarıyla itfa edilmeyenler  başvuru şartı aranmaksızın  vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap  devresinden itibaren kredi itfa tablosunda belirlenen taksit sayısı  değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle ertelenecek.

YENİ KREDİ ALABİLECEK

Borçları ertelenmiş esnafa talepleri halinde düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili kararlar kapsamında Banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilecek. Ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak.

Ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.

FAİZ VE VERGİ EKLENECEK

Başvuru şartı aranmaksızın faiz tahakkuk ettirilerek vade tarihinden itibaren kredi itfa tablosunda belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle ertelenecek.

Hesaplanacak faiz, banka ve sigorta muamele vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenecek.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210204-10.pdf