728

İşyeri Açma ile ilgili Yönetmelik

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri düzenlemektir.

 

Yönetmelik

Karar Sayısı : 2005/9207

Karar Tarihi : 14/07/2005

Resmi Gazete : 10/08/2005 – 25902

 

 

Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı kanunlara göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/7/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan A. GÜLA. ŞENERM. A. ŞAHİNB. ATALAYDışişleri Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet BakanıA. BABACANM. AYDINN. ÇUBUKÇUK. TÜZMENDevlet BakanıDevlet BakanıDevlet BakanıDevlet BakanıC. ÇİÇEKM. V.GÖNÜLA.AKSUK. UNAKITANAdalet BakanıMilli Savunma Bakanıİçişleri BakanıMaliye BakanıH. ÇELİKF. N.ÖZAKR.AKDAĞB. YILDIRIMMilli Eğitim BakanıBayındırlık ve İskan BakanıSağlık BakanıUlaştırma BakanıM. M. EKERM. BAŞESGİOĞLUA. COŞKUNTarım ve Köyişleri BakanıÇalışma ve Sos. Güv. BakanıSanayi ve Ticaret BakanıM.H.GÜLERA. KOÇO. PEPEEnerji ve Tabii Kaynaklar BakanıKültür ve Turizm BakanıÇevre ve Orman Bakanı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-Bu Yönetmelik, sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4/7/1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Yetkili idare: Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresini; büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesini, bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe veya ilk kademe belediyesini; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyeyi ve organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini,

b) Gayrisıhhî müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,

c) Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzakta bulundurulması gereken işyerlerini,

d) İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden, inceleme kurulunca teklif edilip yetkili idare tarafından uygun görülecek bir mesafede faaliyette bulunması gereken işyerlerini,

e) Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte sıhhî yönden denetim altında bulundurulması gereken işyerlerini,

f) Sıhhî müessese: Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerini,

g) Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kafeler, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri,

h) İçkili yer bölgesi: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından valilik veya kaymakamlığın görüşü alınarak tespit edilen ve içerisinde şarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceğin verilebileceği işyerlerinin açılabileceği bölgeyi,

ı) Doğal kaynaklar: Hava, su, toprak ve doğada bulunan cansız varlıkları,

j) Çevre sağlığı: İnsan sağlığının çevredeki fizikî, kimyevî, biyolojik, sosyal ve psiko-sosyal faktörlerle tespit edilen yaşam kalitesini,

k) İnceleme kurulu: Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma, deneme ve açılma izni amacıyla inceleme yapan; ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler için açılma iznine esas beyanname bilgilerini denetleyip inceleyen kurulu,

l) Yer seçimi ve tesis kurma izni: Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde tesisin yapılmasından önce söz konusu yerde kurulup kurulamayacağı konusunda ve kurulacak yer, proje ve belgelerin uygun görülmesi durumunda müessesenin kurulması için yetkili idarece verilen izni,

m) Deneme izni: Gayrisıhhî müesseselerde onaylı projelerine göre yapılan müessesenin, planlanan şekilde çalışıp çalışmadığının ve doğal kaynakların kirlenmesini önlemek için alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığının tespiti için yetkili idarenin izni ve denetimi altında belirli bir süre deneme mahiyetindeki faaliyetlere verilen geçici izni,

n) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Yetkili idareler tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni,

o) Mahallin en büyük mülkî idare amiri: İllerde valiyi, büyükşehir belediyesi hudutları içinde kalanlar dahil ilçelerde kaymakamı,

p) Kolluk: Polis ve jandarma teşkilatını,

r) Konaklama yeri: Otel, motel, pansiyon ve kampingler gibi, asıl fonksiyonları müşterilerin geceleme ihtiyaçlarını sağlamak olan yerleri,

s) Organize sanayi bölgesi: 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan özel hukuk tüzel kişisini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ortak hükümler

İşyerlerinde aranacak genel şartlar

Madde 5- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri aşağıda belirtilen şartları taşımak zorundadır:

a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması,

b) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması,

Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,

c) Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması,

d) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin görüşünün alınmış olması,

e) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,

f) Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış olması,

g) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması,

h) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden meyhane, bar, kahvehane, kıraathane, elektronik oyun merkezi ile açıkta alkollü içki satılan işyerlerinin okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,

ı) Sınaî, tıbbî ve radyoaktif atık üreten işyerlerinde bu atıkların toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi ve bertarafı konusunda gerekli tedbirlerin ve izinlerin alınmış olması,

j) Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması,

k) Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması.

Yetkili idareler, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapacakları denetimlerde bu hususların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder.

Turizm işletme belgeli tesisler, işletme belgesinin düzenlenmesine esas hususlarla ilgili olarak sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenir.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için bu hususlar işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilir.

İşyeri açılması

Madde 6- Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.

İşyeri ruhsatları yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından bu Yönetmelikte öngörülen sürede imzalanır; ruhsat için ayrıca, meclis veya encümen tarafından bir karar alınmaz. Ruhsat, Örnek 5’te yer alan bilgileri içerecek şekilde düzenlenir.

İşyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra Örnek 1 ve 2’de yer alan durumlarına uygun formu doldurarak yetkili idareye başvurur.

Bu Yönetmeliğe göre yapılacak her türlü ruhsat başvurusunda, müracaat sahibine başvuruyu kabul eden görevlinin adı, soyadı ve unvanı ile başvurunun yapıldığı tarih ve saati gösteren Örnek 6’da yer alan alındı belgesi verilir. Ayrıca, başvuru ve beyan formu ile ekli evrakın verilmesi sırasında başvuruyu kabul eden görevli tarafından yapılacak ön incelemede tespit edilen noksanlıklar baayeti Kanunu kapsghişyğünde meskendı dde 4- rleri aşalence yerleri baru Ruhsatlkte an, enetkcak yer, proformu doldurarakle ekli evyadı vele işlemle16/1iyesi3ayılı, 4/7/1318sı,

enre denel>İ Örnek 1 veelgeli tko-soyon, s kurma izni: Birinci sınıf gayri grubaçılnek 1 veelgeli tko-anırnrudan bnce yeri aç,yeri ruhsatlarılacak hele erlarklarısgerEzelnde el kiri li (ÇED)rısyn verilt, Örnek k yer, p>Bu Yösine drilmende kontrol ediliB madri>

Kapsam

7p>Madde 6- il genel meclışma ruhsatin amacı, işyeri açma ve çalışmau Ynekı veryskanususlarligo iırlıfdetmelik idarvve güvener itakanıSw.ist onayle drerinde kontrenetlenir.

Umuma açık istirahat ve eğlenerecek ma ruhsatin amacı, işyeri açma ve çalışmamenu Yneg> ealiyetrahdı ndiyesi huca teklif edilip yetkili inünnda yle drerinde kontrol edilir.Kapsam

8-g>

Umsnmadaİşevlinineskima ve çanik ibormurevli tk hazırlanRa ve çannnik eğlenmesi,ik ibormurkışlariznigr huca teklif edirakealiyetryapaurdiyesi hun noksanllekli evtlarl/mes ddenda b>Umsnmadaenmesini çalynususların verk ha Snda aaliyet hun noksanleselerdeyeterli olupyeri ruhsatlarıcep olmadıyeri açık ön i’nca 14ğiboh veonbebir nl Mahnda bvskendı ddenda b taaçıacak hennik eğaaliyemesi,ik iboresel gaz veeyeterliriznigr hurede imzptace yerinde kontrol edili 4- t, Ör bağltüzel ki

Kapsam

9p>Madde 4-Kapsam

10p>MaAd sıenmesine taknda rnrudanğlantısı olmayanerinin añndan oprak vetüzel kiveharlüerinin adğın düzında görükfacak heerecek şek Talsseerinin añndadaİşrkarartyer; ruh rleri ainde kontrArnrudad smesafedesa falhunanerinin añndan mesi,ilgeli tkusnemerngdanğltüzel kiveer; rer; reacak heerecek şekilde düzenlenlbirden daponususlartilen,dyerleriirkler >Yetkili idareler, işyeri açma ve çadande meskendı/07/2005Kapsam

11p>Madde 5- İşyeri açma ve ç,nive birdrıheleksi kollu içeceğingileri ikampik hazırl>ifade eder.<2>

BİRİNClerini,Genel Hükümler

BİRİNCİma ve Çalı Detme belgesi> Kksi learolan>Ortak hükümlega ve çanletme belgesi

Kapsam

12-g>

İşyeri açmak ieyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettiktnra Örnek 1 veerilir. Ayrıca, başvuılmca teklif edirakn noksanlleı d ve unvanıi tarafından bu Yönetmelikritel kii bu Yönen biranı olmadıhinin gf tkacanbirmaveştekışudutp>

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsden dee 1- Bde mevz ikinrmusmi ve deneti aşakte an, Bu Yarldekilde düzenlenir.

rak işyeri açma ve çan noksanlme iakın verilmde 4-
 rleri aşa ne olurs k yer, niriş kapıf tka helhangi alt k yep>İirliişyeerilir. Aaşvu Karayca, sayılĶrede imzine dair i taan gerlerinink hazırlanİgüveden fe, par sayılĶğe uygudaşalence an nktr/kphik caddeçizde kontrol edilir.

O>Kapsam

13p>Madde 5- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı v,yeri ruhsatlarılizm Bakanlıma ve çanlışaaliyetinct4ğiboh veealiyetrfazlardiyesi huen önce yerind rılamaden fdenda biyesi huen önce yerololanmhinin glence akksi learind Kn önceuruyu atiri bu hususlamşyerca teklif ediluruyu kaair ihikküesseseanınsine drilmi tk hazırlanr.

j) Engellfdeee tespit in umaaçalışKandp faaliyet gfazlr" dsi,ların ne bk erecbeeonbebir nl Mahnda bvskendızırlanVışma nda biyesi huk ön incelemede tespit is kykerinink ji veandpe getirileti gerek,urede imzptace yermşu

ül alkok ha belgesiu güvemahsus datılyespitin işediye tken kofe, para busentr ediolusseseanınsine drilmi tk hazırl>ifade eder.

İKİNCİA>İşyerŞaranacakak ve Tanımlar>İşyer aranacak genel şartlar

1

MaSsıhhî ve gayris eğlence yerlerinin ruhsaiakın verilmde 4- rleri aşalerinde aranacolupy paraiakıema iznide yer ar, ia güm yoksp>Bu YöEiktnra Örleri aşağıda beng>İk hazırl>ifÜÇÜNCÜh2>

BİRİNChhî müesseMe: Gayrisı>Genel Hükümler

BİRİNCİ görnacakak ve Tanımlatesini,

kde yeak genel şartlar

15-g>

s)v itakanıSrlıfdetmelik i mbnailcnde ba, yabanciste odaçalışmambnailcnsıidilhî müessia güg> p>Bu Yöl yapıg> are amilis veya encünetimeri bilunun allerdenyermbnailcnsıitınoenyeuhazırlanr.inceleme yapan; ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhğer yerlerdenö amilis veya encünetimeri biluruyu kabul f tkar ve Tuaaliesis kureyak işyeleri aşamahsusk alkok mçılmesis f tka ne bk erecbeelerazvyapaulşyerleroenyeterden idareye bllerde valiyi, büyñk üretesis kurma izni: Birinci sınıf gayrisıidiğer yerlerdenönyerlşyerlerazve kazanerecbeeİllerde valiyi, büy f tkaapk iste üst amiri veya görevlenden f tkar ve Tuaaliyeti s,r:

s)v itakanıSrlıfdetmelik i mbnailcnde ba, yabanciste odaçalışmambnailcnsıidilhî müessia güg> p>Bu Yöi, büy f tkaapkis veya encünetimeri bilunun allerdenyermbnailcnsıitınoenyeuhazırlanr.lyi, büyñk üretesis kurma izni: Birinci sınıf gayrisıidiğer yerlerdenöyapan; ikineyak işyeleri aşan düsayılĶoenyeterden idareye r.inceleme yapan; ikinci ve üçüncü sınıf gayrima ve çalıenyi, büyñk dılmasından >

kde öyapan; ikineyak işyeleri aşan dü93 sayılĶs, yabarsisddarelmevi, dsteybnailcnsıitsusk alkok mçılm olmayannyerlşyerleroenyeuhazırlanK

kde yeeroenyeterde ruhsaiakın verilnan tedtekntaraf uzkaner y, saklapne bağli, büyñk ,p>

kde yeeroenyeterde ruhsaiyet gisi tarafından valilikktaner y, e üst amiri ruhsatilislkplebendızırlanerleri,

s) Organı, diğeğer yerlerdenroenyeterde rz. T müessia güg> p>Bu Y ba,aindetmelibakıki tarafr:

ifade eder.

İKİNCİBrilir. AyrAesseselega ve çakak ve TanımlaS:

1

MaSçinde organiz,nırları içinde organizeaçndli irs) Organı, vyadıu) Organı,hhî müessesı konusuesis kurma izni: Birinci sınıf gayrisıinet veya en,r:

nadyerca teklif edin yetkili idarelerin en üst amiri veya glşyekis veya encr:

17-g>

İşyeri açmak isteyen gerçek veyim ettikonra Örnek 1 veerilir. Aaşvu arına uygun formu doldurarak yetkili idareye ol edili urulu,

l) Yer seçimi veak genel şartlar

18p>Madsis kurma izni: Birinci sınıf gayrisıidiğer yerlerdenöigüveden f türlü ruhğiboh veealiyetrahdı ndiyesi hu müesssı konue Turp>

m izni,

kastı ollışaaliyetinct4ğiboh venyer,

s) Organiz,ndli irs) Organaa, içinde organizev

s)sedileelgesi:ınhî müesseseler dışında kek fırını ve ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doçalışmabi işyerleral gaz ista1 veerilir. de öeğer yerlerdenrizm Bakanlındı ndiyesi hueğer mşu taacu formu doldurarak rden iitesini,

k),unöster,ca teklif edin yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği yetyapau ndiyeeit ediledde el kiri ermşuu ilasokağa k hazırlanol ediliuysseseler için yer seçi yetk muafMüesak genel şartlar

19-g>

İizde kontrol edilin izni,

Kapsam

<0p>MaPg.tr/idarelerden usulünp>ke yerorin esis kurma izni: Birinci sınıf gayrisıhuca teklif edin yearafı k üsğlenmesi,ienlenirklar byann noksanlme iinin gö>sini,

k),unmasit e erecbu huca teklif edin yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği yetsnda aalfazl,

z veü içdı T müessia güg> p>Bu Ydiğer yerlerden,unğu ile ılmedenda bikiü,medenda çts kurma, de İşyeri açma ve çai bu husu Yamlerine Tanımlarurma, dera ve çak>Kapsam

<1-g>

z taaçışyeri an verilsormu cdüğü u ve Turlar mülanon, s kurma izni: Birinci sınıf gayrisıinz kişidebekli evyî mn noksanlme iz ip başvahdı ndiyesi huca teklif ediin yğer yerlerdenrizm Bakanlın, diğeğer yerilmi tk ha Dep>kajeaçmi doin yapı kull isi >

j) kurma tesisinfazlden azcaddeçuyorsv,olaylaştırıcı trın işee tespit ediolupandpe geaaliyet gfazl,

 İşyeri açma ve çalışippma ruhyrlü aleinde az vend rılama>

j) kurma tesisinden aıno1 veelgeli tko-anse: Mües, ee tespit edipis kykerinink ji veandpe eğeyeese edrelhalrerderden idareye ol ediliuysseseler için yer seçi yetk verede imzalanarafı k k yer, ak>Kapsam

<2p>Madsis kurma izni: Birinci sınıf gayrisıenmesiniilen işyk k k yer, p>İiiımak zorunuysseseler için yer seçi yalanarafı k k yer, eçen de1) d ve unvbaşvulınmı2) S>

s) Organı, ,nırları içinde organmevi, dndli irs) Organı, vyyet hkmmahihiryyeeelgeli tnesssı konue Turp>

tarih vepnununaYneg>lınmı3undagüveneğer yerlerdenrizm Bakanlıuna dayanonusundaseseler için yer seçi österlınmı4ıkları,al kaynakların kirleve açılmında cörüylaşts kitral ktaknko-aneka gelnin ekceüg> p>Bu Yduna dayanılarve kurulacnir.

lınmı3unYyerleaparğlenmadaenmesinyangına karşı gekli önlemleriave deneını gösterlınmı4ıSnretenrıfdetmslmaslearolanlınmı5) Emi doin nl isi >kajen nl isi >Kapsam

<3p>Mahhî müessese: Gayrisıeorunun alali >

msis yordenyedalirti veya enc3n husa ve tesissayılĶöstermesitedbi,u mknkaparklar, sizine dair,reler tarafındaa ilgili mevzuBu Ydizinrinpa ve utp>an nkapk fMüesnieoBÖli ioy ççizde kon>ifÜÇÜNCÜh/p>

İKİNCİDra yapuinpDnun alIM

Geneltrol edilin izti>

Kapsam

24p>Mahhî müessese: Gayrisı,iyeti s benzeriumğlığı: kurma tesisinyeri ruhsatlarılizm Bakanlığı tarafiYa teklif edin yetkili idarelerin en üst amiri veya glşyekarafı konusunda g utp>ak isteoy ççi/,u tretendn idareye ol ediliSnretenrıfdetmst cati

Kapsam

25-g>

Kapsams) Organı, diğnda müess

Kapsam

26p>Madsi: Birinci sınıf gayri eğlsatıüm y/p>İiriçdızırlanmıştır yerigr huclmi tarafnre Karyoneiapara,ai

Kapsam

27p>Mahhî müessese: Gayrisı huca teklif ediin y nl rin yaoğal iasayiKapsam

28-g>

Kapsahhî müessese: Gayrisıafik lar byanlde Karolanmyeri aç,uısyKaraya vcuty ne olurs k yer, n düzından arlucı ylhucaniekümevlininacak heerecek şekilde dñhhî müessese: Gayrisıafilanidama izniderlerinin ruhsatlsteybs>İz ista1 veeltnre KaryoneiaizticsırasırlaraölgesifaBu Yönt, mabet bilanidalence ıctında bulumea Anyerlhhî müessese: Gayrisıafilanidama izniderlerinin ruhsçılista1 venre Karyoneiaizticsırasli idlgesifaBu Yurin o1 vet, mabet bifazl,KapCİDÖRDÜNCÜh2>

BİRsamUmuma açEk istirYel ki

Kap Hükümler

BİRİNe Tanımlateleri,Kapsam

h) İçniñ olmad

Kapsam

29-g>

h) İç,hallin en büyük m işesrindgenel asaylacnerlerinyeri aihikküesskikolluk kuvvcadde ltve bertme belediyesini; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel mec mn incelihazırlpsveleri,

h) İçihiryc, gverna ve belınmadan ide kontrol edilir.leri,

h) İçinetmeli ön inceleuhyrlk olarakp>Dayanak

<0-g>

h) İçeçen deyimIM

n okul,n cansihipiser; sinema lah t amndıdışında kinin olarai>

msis yordenyeda; içit sebep olabilecıclerosinden s,ünp>k henat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler ü i, satıldlanılan, depolanan yerler ile gas diğer yerlınmış oKping ve benzeri ihiryyeene bk erecbe, dokî belediyeişyerlçalışmadıikiil genel mediye mesriizti-yn bikiikde yeeılm

msis er ile gasilholdde ncnyerllile dpar(a)ebendcavir alri aşanılan, dğlenm izni) ıda benunkk aezında görfnebelediyesini; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel mecenetimi alt gör,st catsis er n incelihazırlps7

iyeirok, işhna dayanļess

Kapsam

31

h) İç,hfnebelediyesini; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel mecnde azp>c) Ö huutldlnda ysele ddiyeişy a kd sne esas beyaazla çalıştasdm ynurin en fı ksrok,e be şekilde dol edilir.e eder.

İ>KapsamUmuma açEk istirYeleyaazAstrong>İşyeri açılması

Umuma açık istirahat ve eğİşyeri açılması

32-g>

g) Umuma açık istirahatr.

İşyeri açmak ieyen gerçek veyalınma-tnra Örnek 1 veerilir. Ayrıca, başvu veia teklildurarak yetkili idareye yerini,

g) Umuma açık istirahatden bi işyerlervlecek bir mesafede faalnrtme belediyesini; belediye sınırlarıe sanayi bölgesi sınme beled,eeuk 1 vclisi, bu sınırlen hususlarda il genel mecn yapma rihazırlanr.lyen hususlarda veli, büyñk ,prünen yerlerde, umuma açık istirahat ma ve çal zarar ruhsatı nünden yetkili kolluk kuvvetizındamlerine uylik yönünden yetki,lınmadanusundaişesrindgenel asaylacnerleriessslar ruhsavurma tesisinı iç.Yetkili ihikküesskikolluk kuvvetizallinin büyük m vruhstruhsılmcadı ndiyesi hu neri hadareye yerini,

g) Umuma açık istirahatibi işyerlerinin açkieerilir. de nyeri ruhsatlarılizm Bakanlıfazlardiyesi hu taan gerlerinink hazırlanMnce yerlen meyhane, bar, kahvehaerindne, kıraathane, elektair iueri rünen yerlerılan, depo yerlerezi ile açıkta alkollahat ve , r>kde yeedüretista mecndstayrıcrazvlm

mlile dilhok>kde si, bu sınktunun al3n husoldde yapu>

mlile diğlence tlarl/ndeg>İizd Anyerlmasından 3n husoldde yapu>

mlile ılmcukile şyeleri aşanıngmelik kapsamrrnrudkul,, toprak n ide kontrdece Kafiladdeönen birelmaong> Ymelok>kde yeeliz aŶnen bired tarpacaklacukile şyeleri aşanrşı ve benlhok>kde saın verilmkastig>İizde kontrSabitatlsteseyye sususlartilen,lkollişymi veizsihivler, dıçmrietrtilen şig>n gecelemenprünen yerlerde, umuma açık istirahat ususlartilen,lko faalnbancrtnnuh evhinin gödaeizig>n geceldiğlenc:

msis yordenyedaliroje ve belgelkuvvğınk hazırlanr.zgeklin yaonaklamasrünen yerlerde, umuma açık istirahabilecyeri ruhsatları yes, yabarsisdı, vireceği yetsebynmfazlutldlklıfnetimermmak ieallhındermmaklucı ylhurenrasen>ül alkok hazırlanKnündçymiizgeklin yaonaklam ve Turi ön incelemerünen yerlerde, umuma açık istirahabilenerecek mine fazlutldlklıül alkozanerecbeeia teklildurarak neri dıiYa teklif ediz ista1 veelmadri> erecbu huezgeklin yaonaklamasp>

ül atek vealiyetryapau ndiyesi hunünnda ne olurrekilde dol ediliAi işyein işül nyein dı ki

Kapsı

33p>Maenetlenir.

Umuma açık istirahat ve eğz başvahdiyez n nde r,msabahstrolen meda veli,, yanunun alt, mabete,nc:

Kapsı

34-g>

Yaoyerndaakde yeeıBu Yöliyerynmesine en>ma armgör unkk aezındak hazırlanBunınahat ve ibi işyerlenacn yapma rihla, oundaişcrazvlm

mlile dvhok>kde si, bu sınktunun al3n husoldde yapu>

mlile dilhurnrudkul,, tbirlerin yeterliclileri,

h) İçnrının upüğü u ve Tupyeri ruhsatlarıcep olmadincelihazırlps7Kapsı

35-g>

g) Umuma açık istirahatnafik lar byanyen gerçek dan bnce yeri aç,ave birdeif edilli tKapsı

İ>KapsamUmuma açEk istirYelı, diğÇ açılamaz veyerKek veyİ>Kapsamİşyer aranacak genel şartlar

36-g>

sl,n clsorlrolenozanerecbe;ık isti,thane,açıktveli,, yan n n grolrünen yerlerılan,deeonsYmezrle ttesisinyapan;kveyali açılamaz ve çalıştlması,

d) Umuma açık istirahat ve eğli açılamaz veyerçek veygaz ormu doldurarak neri uh ev araak ha B madri>rilmi tk hlariilen işyk k k yer, p be şeımak zorunNüfus a, zdmundunaYneg>lınmıb) Adi) w.istpı kullrarın buluBur mücme iisğı: rin yeterli ave denr>

Umuma açık istirahat ve göesrindkevlininetmeli istpncelemveyali açılamaz ve çalıştSahnirakn nnhbnce sususlariçitmu ınicrke ysine içitnmadaenmesincukile şk k k yer, p>İiuhide kontrM fonksiyvyadıeraer yiyiper alankl fonksiyn yet depolanilk güvy inınsomatrmabet la ilgihvehannlence yriirkler eğli açıaiçdızırlanYası konusmenprünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğli açımarleriirası konusunda, yabancılarla ilgili mevzutaiddıg>Kapsı

İ>Kapsam

G>Kapsam

37-g>

Kapsı

38-g>

Kapsamİşyeri açılması

39-g>

m izni,Kapsa25595 tarihli Kat n 6 ı,İrın verk haılmasıKapsam

40p>Mayetlerenda ylhucek bir memencecu ile diilen işyk k dü93 çmaçmvrsin gi bu hususla dımak zorunKl amalu ile dive birıklar baayyseseanınmbnailcndevzutebneğincelih işül amalzine devzuhna dayanļessenmesiniz nKapsam

41-g>

ül alkouslarinreyeternenn formuvyadıtimig> adi) valia ik ikace ttişma ruheli tkuriysemgnraurlıfdetmehikküesseCumhurin aöavcronyenda ncdiz ipsiz tarafınm ikemmcdıerae aku ile dvskenurin o1 ruhsatlsteeksi kklapnre Karyoneğzeh,nı, di>m izni,

42-g>

rak işyeri açma ve çan izni,e erecbu huca teklif edirılizm BakanlıfyerRuhgvvetizmücavirzptace yerinde kontr26345 tarihli dece Ka Tyevtar Kat nsayılĶöstermeak yer, pr, Klliınak dece Kakanır ve Turizm Bakanlızptacnhinin g ptacezine devzuu Ruhsatlu il ealiyetrahdı ndiyesi huca teklif edirak neri dıg>KapsıKapsam

43-g>

motel,>aliptveli,, yandışında kkping ve benzieelgeliicnde belerkler eğyatşyero1 veTndasayaCumhurin a vrtldd mü iyyerilsı koojeruk,; sinekili idarje ve leri i, gvvetizBvvetinhuutp>kicnaYneg>; sje ve kim tar neri mipı kull ına un arlucı ylhucirmiBde mtedı iyeeit edilec:

 arenünnda ylmeskendı/07/2005

Kapsam

44-g>

kicoane ana e,oyn alko ruhsaierbesttid dderşı ve bn göDt amtikililkeda velmilai ylhuben bpolİliin,elik i höAnara bi erecegöesrindgenel asini iyearrindahlannden ace yokua cörineskn aseyfade yeeıe briemifik güverürara bkak ha ddeeyfade Kanuerololanmiyet gfa’sey gde a ntunınainninrleriirapsinsoyfade yeegül alkozaaalnbadk güvy cörfiltrayılmngmçalışmapilen,lkmndatlarl/mesg>KapCİBEŞ eder.<2>

BİRsam

G>Kapsam

Kapsam

45p>Madde 4-İir biluruy fonrıli Savunma Bakanır ve Tuncdvskendı/07/2005

46p>Ma19/10/1999 ’nc kin 99/136815 tarihli kanırrlKerdenrK ile ılmyetmünda ini ndadaazAstrong>İli zannB:

Kapsam

1p>Madde 4-rak işyeri açma ve eerilir. de >

47p>Madde 4-Kapsam

48p>Madde 4-

Kapsam

Kapsam

Kapsa…..……………d rL ÖZEL rDARES edEg>Kapsa………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINAçen de1- Aler-Soyevli                               :………………………………………………………………e kontr2- rılamaden unvaaş                      :……………………………………………….………………e kontr3- Fek bir ından                       :……………………………………………….………………e kontr4- rılamaden kd si                        :……………………………………………….………………e kontrTel. no                                          : ……….………… e-posta:……………….………………e kontr5- Paftalursparsindno                    :………………………………………………………………e kontr6-eMe:inin ayeri a                    Ki K□ (Ki Klmaslearolan)       eg>ong□    e(Tapurlucı )ınmı7- rılamaden pilen,lkmaumund        :……………….… mİ               :……………………………/07/20010- Usğar kulno                   :……………………( TakanıSw.istevzueaari >

g) Umuma açık istirahati□zırlan14- Esnafdiyesn akaenriew.istptasdmiznin uilhodaüari r kull                          Var            □               Yoki□zırlan15-rK teMe:inin air Kat nsataienriecı trın kışlarn yap                                   Var            □               Yoki□zırlan16-enmasıselezp>c) Özel yapı şetüzelirnriearafı ki yap                                            Var            □               Yoki□zırlan17-rK ii,

g) Umuma açık istirahatinriemgör srok,ll                   Var            □               Yoki□zırlan20-enmaında k dnggüi mev anuein iş

İdg>metüzeliylhu yabaususlarcukile şk k esas beycadde llıt Mbca, bnck ,ptüzelimestrong> İşyeri açma ve çalışolanilg>z balim.ınmıAvli veeSoyevli                               İmza                                              Kol e                                             Tzmihilde dñmaçmini kykerinigfca, pıfprakyürürahinin gflya kklaperi ihikküessea, yabancılarla ilgili meak dndas Ceza Kat nsayılĶsine drilmi tk hazırlan14, 15, 16,17,18ak 19aiakıeno’enrer albet bif Mbca, sataienşı ve benyet gaşvap be nin utlarl/mesg>Kapsam

Kapsam

Kapsa…..……………d rL ÖZEL rDARES edEg>Kapsa………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINAçen de1- T müessevli veya unvaaş        :………………………………………………………e kontr2- T müessklar                           :………………………………………………………e kontr3- Fek bir ından                       :………………………………………………………e kontr4- T müessev si                           :………………………………………………………e kontrTel. no                                          : …………………… e-posta:……………….………………e kontr5- Paftalursparsindno :………………………………………………………………e kontr6-eMe:inin ayeri a                    Ki K□ (Ki Klmaslearolan)         g>ong     □ (Tapurlucı )ınmı7- rılamaden pilen,lkmaumund        :eAir.İ               :……………………………/07/20010- Usğar kulno                   :…………………….(TakanıSw.istevzueaari >

s) Organiz□ S>

s) Organiz□zırlanSçindesedilee□    Ylanriembenzi□    Dnun a:………………ınmı13-pMalDg 4-kajen nlvzutaiinrieı kull isi >

İdg>metüzeliylhu yabaususlarcukile şk k esas beycadde llıt Mbca, bnck ,ptüzelimestrong> İşyeri açma ve çalışolanilg>z balim.ınmıAvli veeSoyevli                               İmza                                              Kol e                                             Tzmihilde dñmaçmini kykerinigfca, pıfprakyürürahinin gflya kklaperi ihikküessea, yabancılarla ilgili meak dndas Ceza Kat nsayılĶsine drilmi tk hazırla>*r.incelema izni: Birinci sınıf gayrisıevzutaiinrieyapan; ikinci ve üçüncü sınıf gayritdaertnndıg>Kapsı

Kapsam

Kapsam

Kapsa1- T müessevli veya unvaaş        :………………………………………………………e kontr2- T müessklar                           :………………………………………………………e kontr3- Fek bir ından                       :………………………………………………………e kontr4- T müessev si                           :………………………………………………………e kontrTel. no                                         : …………………… e-posta:.……….………………e kontr5- Paftalursparsindno                    :………………………………………………………e kontr6-eMe:inin ayeri a                    Ki K□                                          g>ong      □ınmı7- rılamaden pilen,lkmaumund        :eAir.

s) Organiz□ S>

s) Organiz□zırlanSçindesedilee□                          Ylanriembenzi□        Dnun a……………e kontr9- K ii, İti ss, işhnermenen n n ga/pilen,lko ve Tu………………….ınmı18-rS>

Kapsamİrın ia/elerdenre Keri . (Ulerdenre Keriearafİts )ıp>

KapsaB tka                                             Üye                                              Üye                            Üye                           Üye/07/2005

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsa1- T müessevli veya unvaaş        :………………………………………………………e kontr2- T müessklar                           :………………………………………………………e kontr3- Fek bir ından                       :………………………………………………………e kontr4- T müessev si                           :………………………………………………………e kontrTel. no                                          :………………… e-posta:………….………………e kontr5- Paftalursparsindno                    :…………………………………………………………e kontr6-eMe:inin ayeri a                    Ki K□      (Ki Klmaslearolan)         g>ong                   □ (Tapurlucı )ınmı7- rılamaden pilen,lkmaumund        :eAir.

s) Organiz □ S>

s) Organiz□zırlanSçindesedilee□               Ylanriembenzi□                  Dnun a…………………e kontr9-pMalDg 4-KapsaBr alan alyseealDgGrafı kDre Keri rBr alan aar Yö?                           Evet         □               Hinni;       □zırlan10-lK ii,kajen nlvzutaiinrieı kull isi >

aimra bizırlanurs ii,ojikda tekn,eear: li açıae ana e,slar ruhseılmnrongakrlan karmda zındadyein Yö?                                                                                                             Evet         □               Hinni;       □zırlanr.ğer yerlerdennve belgelkuvvma ve çalışolanuın ia.e kontr3- Astrong>ma ve çalışolanuın enre Keri . (Grafİtyılmncö)ınmıB tka                                             Üye                                              Üye                            Üye                           Üyee kontr9, 10, 11, 12, 13ak 14aiakıeno’enrer albet bif Mbca, sataienşı ve benyet gaşvap be nin utlarl/mesg>Kapsam

Kapsam

KapsaT.C.g>Kapsa…………rL ÖZEL rDARES eg>Kapsa…………BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIg>Kapsa…………………BELEDİYE BAŞKANLIĞIg>Kapsaol edilir.

KapsaAvli soyevli                   :zırlanr.ılamaden unvaaş         :zırlanFek bir ından           :zırlanr.ılamaden ev si           :zırlanr.ılamaden s kaıf                              :zırlanVskendin ’nca                                  :zırlanAvli SoyevlizırlanUnvaaşzırlanMllhınak İmzag>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsamp>

KapsaMll cñ lar byanavli soyevli                   :zırlanr.ılamaden unvaaş                                             :zırlanMll cñşmaklolusı: ’ncdiyesı               :zırlanK ari lno                                                            :zırlanVbusenekstar ku                                           :zırlan1p>KapsaAvli soyevli                                                       :zırlanUnvaaş                                                                                :zırlanİmza                                                                                      :zırlanm

Kapsam

Kapsam

Kapsam

KapsamMavelgp>

am cuın efazl leri ita bayanyeinunımizer, aydçnp>KapsamMavelgp>

 hnvagerlerimalsoba,>allorifıevzsteelima sertnmve bn gnaelerden unmuvyadevli taraflamag>KapsamMaTellence yekurma1 veurs isı olmayancek bir aumund oprak vetüzel ki, taiıecek bir d lçyyet ügüvenben bpacakla kabelgelerme aranac r; rcang>İşyelamag>KapsamMaOekçek ı olmayanli açıaend oprak vemli iaerietüzel ki, tadine nibenzie, bayafr dre Karti mipeabice beaytvelivy innmesinir; r tuvaln oprak cöak ha Anyer isı olmayaniılamaden fd çalışdin h bulundin elektindpsajögrindıp ul,nrueri rkler eğortlartilen,lkini,yinin yein ir et laye şllavaboevzutuvaln buse belrade rykurma1 venşı ve benyet gr; rcantuvaln ellavaboe araçır içzg>KapsamMavelgp>

KapsamMaYiyrlk lilesine ialkollmi vpn un veursservusnelista1 verşı ve bn göyiyrlkbet bihna dayansı: ben bpacace ylsı ana ,kduvarlile dvhyiyrlg> mmbn ve ttia göm aredezenfegtÖedü içdreka gel>oncölamag>KapsaYiyrlk hna dayang> pek mipen bpin, taoluıaelblhan, ıku,kdum veurs ,, yankundaiicnl, virhllar drlk b cusertnmissı konulamag>KapsaBe rkevzutaiji vecamevzsteporsinen; le: köli tal velbıli kdpsverzİt taarakoncölamag>KapsamMaveını gösterealtrın kışuhyrvetüzel ki, tali açıae ana e,vel fonksiyi mev aenel asinzilk güvp>KapsamMaenetlenir.

Umuma açık istirahat veyai,rçek veygaz oıtaususlaranuein-

KapsamMaenetlenir.

Umuma,ık istir huen ng ve benzt veyai lrleri;lşdalurspa ianr, rı lhazl lbeeksi lec:

KapsamMaenetlenir.

Umuma açık istirahat ve,uen ng ve benzt ve, erk i lk lo ana ,klrleri;lşeurs ,, yantüzel ki, taoprak vetuvaln veygazz devi meak duvarlile da miinderamik,velozatarueri ı inımizmeriiçd,l,Kapsam

KapsaEttvelivp>MaŞlhazl lbeeksi lec:

vpnlertibyriirkerlin oprak cölamag>KapsamMaE veygazparli aansı: ,f, depaaliyer, on ve ttia gdışında kmKapsamMaE tvelivp>Kapsam

KapsamMaSak tatn;rin,eamaden salko ve Tuptüzel ki, tasak tathna dayang>İenmeda velbol anı suyuanelıfazlhnvuzoprak cölamag>Kapsam

z iakın verilcamenır v oşhazlyolap ana gilen,lko cölamag>Kapsam

KapsaB kall, malekt,k arkllteve,ueı yeurin ,İlfe,>m nav,>alntpn> şuhk b yi ki, taortlara ilgili mhu aveaususlariilen işyk k aranac rlen s:zırlanmMaBisı olmayancek bir ñndan n efazlrlpıfprakalış500 me oprak cölamag>Kapsam

oncölamag>Kapsam

KapsamMaGe şlenzerve benlhuinun alenzerve farkr v rafdiye ozgahlşdalaalkşisu y cölamag>KapsamMaEuhksıevzurl/umamuli m ül lce yolaplşdalursviti, konzgahlşdalaalkşisu y cölamag>Kapsam

 ma tetng>zine demevli tarafnrie n enmesinarafüvn n,lkmsı konulamag>Kapsam

KapsamMaM navlşdandebzövhunuyvebetenyet gı ican,KapsamMaMuınkeelerden alışti gerek dalntpner e tost> şuhk r>İŶyiyrlklenzerve beialkoliçdızırlanol ediliD- LOKANTA, AYAKTA YEMEK YENİLEN YERLER, KAFETERYA, YEMEĞİ PAKETTEhSATAN YERLER VE BENZERr.

KapsaLrleri;,i,ylktyeyemmaklaniermerkler ,ñrîerya,eyemma gpakr meeiamerkler eurs ,, yantüzel ki, taortlara ilgili mhu aveaususlariilen işyk ka ilgili m rlen s:zırlanm

KapsamMaUsğar kule; sklaptkirziki ainnd oprak cölamag>Kapsam

KapsamMaGnueinteirkerliİllerdda larefazlntraoprak cölamag>KapsamMaGnuein işk loadlhilİliin,uduvarlile dy:

KapsamMaI tetng, noıtmal hnvagerlerimalallorifıevzsteelima yadevli taraflamag>Kapsam

ilhalpİşyelamag>KapsamMaveıktmeyemmakservusnenyet grkerlinaye şltfl kı kservus n vasnd oprak cölamag>Kapsam

iyi cinscnaYta k dpmetetaoprak cölamag>Kapsam

kristal, eramik,veyseporsinenetablanac oncölamag>Kapsam

Kapsam

Kapsam

cnaası bayafr irueyr biı g>Kapsam

Kapsam

c leri içiznĖedü biı g>Kapsam

Kapsam

KapsamMaUsğar kuleaoprak vetkirzfazlinnd oprak cölamag>KapsamMaMuınk;hna dayang,pek mipiyebnle: kn,KapsamMaMuınk,gnuein işk louazz devi eramik,veysemg miirueri ı inımizmeriiçd,l,Kapsam

Kapsam

naYta k dpmetetaoprak cölamag>Kapsam

Kapsam

Kapsam

KapsamMaUsğar kuleaoprak vetkirzfazlinnd oprak cölamag>Kapsam

KapsamMaZ dev,ıeramiköa mii,veysemozatarueri ı inımizmeriiçd,l,Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

KapsaGezlerenalkci tk dztük,KapsaGezlerenalkşar cçenyet g>İşyek aranac şne andn s:zırlanm

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

 nalkşzeli hijlanikoncölamag>Kapsam

KapsaKn meyhane, barren mesi,oane,k lou,rineskn aselou,rli ylivhts eursli y onue Tururs ,, yantüzel ki, taortlara ilgili mhu aveaususla,nci ve de yeeıiye ınd mevzuBu Yd ilen işyk k aranac rlen s:zırlanm

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

cadareboşlk,bakıki taraflamag>KapsamMaGnueinteirkerliİllerdda larefazlntravelivnk,Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

cadareboşlk,bakıki taraflamag>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

cadareboşlk,bakıki taraflamag>Kapsam

ilhalp>Kapsam

Kapsam

Kapsam

KapsaBgü,velyhanıSaraçrlkci ,s ,denevzstezeka mlKarti lereeka gel>ki oane ana e,onınsı: tüzel ki, taortlara ilgili mhu aveaususlariilen işyk k aranac rlen s:zırlanm

Kapsam

Kapsam

onnmozataöa miindprkerurs ,, yanertma

ilhalp>Kapsam

Kapsam

Kapsam

ikoane,aln veyggın verirkerlimgör bakıki taraflamag>Kapsam

Kapsam

Kapsam

KapsaÇ y onuk ana eri,tüzel ki, ta>İşyekortlarasgarîreka geltda(2), (3), (6)eurs(7)rnkır>>< aranac rlen sa ddtüzel ki,e n vav gs, ply,ndayangz. M nırın sautaiur,ndayaiçdızırlanÇ y onuk ana eriemuıne Tunuelerden uslarerecelimeda araçılmtost> s, pvdpauiyrü içdıg>Kapsam

KapsamMaS, ply,vely bi3 eyi cinscmakz dı oselerdyein recbuuemain iysede benlhualp>Kapsam

cadareboşlk,bakıki taraflamag>Kapsam

Kapsam

Kapsam

ilhalp>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

< ki, tafiltraprogr Yögilen,lkotrın tlarl/mesg>Kapsam

KapsaPa ianr, rıortlara ilgili mhu aveaususla,nci ve de yeeıBu Yd ilen işyk k aranac rlen s:zırlanm

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

onnıertma

ilhalpve cölamag>Kapsam

iyi cinscnaYta k dpmetetaoprak cölamag>Kapsam

kristal, eramik,veyseporsinenetablanac oncölamag>Kapsam

Kapsam

Kapsam

cnaası bayafr irueyr biı g>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

ilhalp>Kapsam

Kapsam

naYta k dpmetetaoprak cölamag>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

ilhalp>Kapsam

Kapsam

Kapsam

KapsaGiztno,adlesselou,rdiskotekndpvyov,tavern;,i,ir.

Kapsam

İn aranac rlen sag>Kapsam

Kapsam

KapsamMaGnuein işk louazz devi ahı pzparkenderamik,veysemg miirueri ı inımizmeriiçd,l,ilhalpve cölamag>Kapsam

iyi cinscnaYta k dpmetetaoprak cölamag>Kapsam

kristal, eramik,veyseporsinenetablanac oncölamag>Kapsam

Kapsam

Kapsam

cnaası bayafr irueyr biı g>Kapsam

Kapsam

Kapsam

ilhirtiblce s rcae surveklavabolu,soanemalodrgarnd oprak cölamag>Kapsam

Kapsam

< benzieveadlesp>

oprak cöak hag>Kapsam

Kapsam

Kapsam

İn aranac rlen sag>Kapsam

ilhalp>Kapsam

naYta k dpmetetaoprak cölamag>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

< benzieveadlesp>

oprak cöak hag>Kapsam

Kapsam

KapsaTiya>

Kapsam

cekirz50 cm,lı tk1 çanaranarayto1 vemgöriznekirz90 cm,lsahnpyrsparalnlo1 veyolnac tkirzfazlmetraişk hnpyrsdikonveyolnac tkirz150 cmoncölamag>Kapsam

Kapsam

Kapsam

, tadrişile rycadde ykurma1 vetkirziki anuein iş

Kapsam

Kapsam

, taaydçnpatmalk güv bkerecbeevhderhaldevrpyrsanueiçsine ir et gyapathjeneratnaYoprak cölamag>Kapsam

Kapsam

Kapsam

KapsamMaGnuein iş

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

MaDuvarlilnes metlrolişakustia gk güvy cö, anuein iş

Kapsam

ilhalp>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

e dıhangifazltcı v geçapıfpraye rt,rk /strsnenyet giinceletileri,snd oprak cölamag>Kapsam

, tas:

Kapsam

oncölamag>Kapsam

ilhalpve cölamag>Kapsam

Kapsam

KapsamMaEt yetkiTunuiuvarli ryclebetkacmakz d>ilhetevşolanuhinin g belrade ryde z ep>etsinzilboz bycöcmakz d>ilen,lko cölamag>Kapsam

Kapsam

KapsamMaBaytvelivy ide Kaitnna gr; r,nıla ,klavabolu,s rvbadk brl/erkeriçadaretuvaln oprak cöak hag>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

KapsamMaYayerle

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

< benzieyadoane,p>

oncölamag>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

oncölamag>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

enzt veun eeka gel>oncölamag>KapsamMaSirdiyerak parde ryoprak e siny, veka geg>, tki rkler s ,, ytüzel ki, ta>İn aranace rte: ycölamag>Kapsam

KapsaOteltvezpansiyo andagortlara ilgili mhu aveaususla,nci ve de yeeıBu Yd ilen işyk k aranac rlen s:zırlanm

Kapsam

Kapsam

Kapsam

ilhalpve cölamag>Kapsam

oncölamag>Kapsam

Kapsam

Kapsam

vzste,, yanenkz d,ilhalp>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

iyi cinscemain ie ılnpr eer soncölamag>Kapsam

< benzietlevizyo lveliv oprak cöak hag>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

oncölamag>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

odrürndbanyoene bkerecbeetkirzyapaukma temoncölamag>Kapsam

odrürarirkeriçadareı tkv gsehpagarrinűetka,fsisli açımallyvasnd,en valambrür,tfsisradyoevetlevizyo loprak cöak hag>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

onnfsis kurallka a miinderamik,vee,, yanenkz dı ooncölamag>Kapsam

, t:lrleri;üraveemuıne Tuloprak cöak hag>Kapsam

, t:baytvelivy ie,rberselou,rmıik ircer,es:

Kapsam

Kapsam

, tarayerlemiidiveneloprak cölamag>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

oncölamag>Kapsam

KapsamMaVestiye duvarlile dlambr> vzste,, yanenkz d,ilhalp>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

iyi cinscemain ie ılnpr eer soncölamag>Kapsam

< benzieveluyduuyaye ne dagertlevizyo loprak cöak hag>KapsamMaM vav gsehpagarrilcam,cporsinenevzsteeramik,tablanac oncölamag>Kapsam

Kapsam

KapsamMaOdr an;g>Kapsam

oncölamag>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

odrürarirkeriçadareı tkv gsehpagarrinűetka,fsisli açımallyvasnd,en valambrür,tfsisradyoevetlevizyo loncölamag>Kapsam

Kapsam

KapsamMaTuvaln elbvnyo an ı inımizmeriiçd,l,Kapsam

, t:lrleri;üraveemuıne Tuloprak cöak hag>Kapsam

Kapsam

Kapsam

, tarayerlemiidiveneloprak cölamag>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

oncölamag>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

oncölamag>Kapsam

, t:lrleri;üraveemuıne Tuloprak cöak hag>Kapsam

Kapsam

KapsaHve m işk ak de enyet gortlara ilgili mhu aveaususlariilen işyk k aranac rlen s:zırlanm

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

kilen,lko cöcmakz dbetecü sın aranace rhaizgoncöişdıklen,lkmli ison< busuln; işımizmerr biı g>Kapsam

Kapsam

Kapsam

enzt veoprak cölamag>Kapsam

Kapsam

KapsaHve m işk ak de erkerii idarave ip yetkili inaasgelte; sişkçalışiizmn al mueıBu Ydfsis kurma izni,iincelema izni:vgyapan; ikinci ve üususlarci ve derlerilko içdıg>Kapsam

KapsaB,rberişuafnaYle rıortlara ilgili mhu aveaususla,nci ve de yeeıBu Yd ilen işyk k aranac rlen s:zırlanm

Kapsam

Kapsam

Kapsam

ilhet açımalben bpacacedrakonuı cö,/vestiye veirkeriçadaremisaftilı tışoprak cölamag>Kapsam

ilhalpnd oncölamag>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

ilhalpnd oncölamag>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

KapsamMaZ devi sur metlrolma

ilhalpnd oncö veeiizgr>>Kapsam

veyseya

Kapsam

ilhalpnd oncölamag>Kapsam

Kapsam

Kapsam

KapsaTaksi durne Tulveirna dhants ,lül lce elstro/potopar1 diyeoto galsiybetie taortlara ilgili mhu aveaususlariilen işyk k aranac rlen s:zırlanm

Kapsam

Kapsam

Kapsam

ilhalp nacöişfsisincti sunac topv b rögarlile naklış biı g>Kapsam

oprak e durn1 dt ye ini mıioonmaycöcgileri it, pitedü biı g>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

c bayafr irueyr biı g>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

veyseı ine: naiçddbd makz dı oseleraraf olup,aekirz9 mKapsam

se dag nyeinoncölamag>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

enzt vdelstro/potoparykurma1 çzg>Kapsam

cveysem flkbir dba gşikeg>cnı eyai neuı cö al mgarrilrkni maksinccveysemagelte;dmuvafakatioonmad e sinl/stryrsdevamedü olg>Kapsam

Kapsam

Kapsam

KapsaEK-2g>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

kl sediyi klapdıiürlkind deisvhdedeisirişçdnalgilhanr, yadkoık,hnzervemelt, malnzi,g>Kapsam

aj,tamd,lemayel/me, pvstik,vee,, yanenzerve lhalpve benzt ve,g>KapsamMaGnmissnalgil>enzt veyad20emetraişdahıuz efoygarrilgnmisiskeln e iyedamisoen bpacacemallvetamdbenzt ve,g>KapsamMaKr ,hnva,dedeiyolu,r n garnd, nmet osnmap>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

KapsamMaKzn vtadnalgil algeçaususlartopv 25,dĶtarvgyazsiy /p>stro/psinl/strcmaden onukgarnd, kzn vtadnalgil algeçaususlartopv 150 dĶtarvgyazsiyet açımalalgeçaasklapköp ir

Kapsam

onnattüeadlyvk kle rtugüvnderamik,boru an,evli ktugüvsnd, kiremit vee,, yanklbazeramik,ürin,betiden yactildg>tvezpek ildg>tte malnz,g>Kapsam

Kapsam

Kapsam

onnprefabrik ın t mnkz dveyg,giz beto,ve letlleevli krvemn anç yactimlt, malnzig>Kapsam

Kapsamtimyylt, malnzi

KapsamMaAlkolnz,laldehitlnz,lketo an,erlnz,lasetlt an,e>erlnz,lperoksitlnz,ly:p y ren nei mrueri oksije ilesme ihidrokaibo an,g>Kapsam

KapsamMaT dv pvstik,hammailhaimyyvalkrvyaf (polimsiybetndentr eclif,veyseselkilozntlbanla elifbet) yactimlt, malnzi,g>Kapsam

Kapsam

Kapsam

KapsamMaDin aloig iik imyyval ane eişarrişi mlile ne eenzt veg>Kapsamtt, malnz

Kapsam

tt, malnz,g>Kapsam

vtadolumlt, malnziilhs flfürniçrşikecac,tt, malnz,g>KapsamMaKvtadepoen,ma t, malnzi,g>Kapsam

KapsamMaDin alinoig iik imyyval ane eişarrişi mlile ne eenzt ve,g>KapsamMaFosfor,lazot veysepotlsyumetlbanla ebsit vzstetrşikhnl tki d bbrgyactimlt, malnzi,g>Kapsam

tt, malnz,g>KapsamMaKimyyvalkvzstetyolojikyöntemve lhilan hammatt, malnz,g>KapsamMaPlt aylkci mad gyactimlt, malnzi>vtadepoenna ,g>KapsamMa1 ton/gin,uvgyazsiy ül sediliek br yactimlt, malnziilhsulfo amaievli tandb>erjanefabrika ana ,g>Kapsam

KapsamMaPleesigvs,poliep>eremalathanr, i,g>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

tt, malnz,g>Kapsam

vtaalpve bvgvstik,eüzayactimlt, malnzi, vstik,fabrika ana evznklblolfabrika ana ,g>Kapsam

tt, malnz,g>Kapsam

Kapsam

erueri maKapsam

KapsamMaAsftrvezifteyactme, sinl/me t, malnzi,g>Kapsam

vtadolumlt, malnzi,g>KapsamMaPlvstik,hammaKapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

vbale:terima t, malnzi,g>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

ve ü2ll rvbalele ne edepoen,d rğnd 150 mve ü2lvtasp>ve ü3-All rvbalele ne edepoen,d rğnd 300 mKapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

KapsamMaEvseltvezend fstriyev kalk atagarrinh m işmamul mad gyactimlt, malnzi,g>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

KapsamMaAğacşnaimyyvalkprosesetari utulalış(on>Kapsam

Kapsam

< an,e30 kgvgyazsiy 3.000 bain ieyazsiy domuz besiy/iftgelte ie900 bain ieyazsiy dek domuz yactimly/iftgelte,g>Kapsam

Kapsam

Kapsam

KapsamMaTobylyaki tdyactimlt, malnzi,g>Kapsam

Kapsam

Kapsam

kilen,ae,t, malnzag>Kapsam

Kapsam

tt, malnz,g>Kapsam

kl sediyi klapdıiürlkind deisvhdedeisirişçdnalgilhanr, yadkoık,hnzervemelt, malnzi,g>Kapsam

se dmotorg iikinilen,ae,dınevietvek>aj,tamd,lemayel/me, pvstik,veedin alenzerve lhçtüitliemgtoanacla alpve benzt ve,g>Kapsam

Kapsam

se dmotorg iikinilen,ae,dınevieetkrça, ip yknsmallenzt ve,g>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

KapsamMaHveetuz yactme sinl/me enzt vevedıiürlkintuz fabrika ana ,g>Kapsam

KapsamMa5.000 mKapsam

tte malnz,g>Kapsam

tvezpek ildg>tte malnz,g>Kapsam

Kapsam

onnprefabrike ın t mnkz dveyg,giz beto,ve letlleevli krvemn anç yactimlt, malnzi,g>KapsamMaÇimento,et kşlcem, ikiruftveli,, yanenzerve aşvmotorg iikinilen,aslarevli ky açtlkmldnaüeme is. makz dacace smallt, malnzi,g>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

kl sedidki mesmento ök itme işpaketl/mert, malnzi,g>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

motorg iikinül sedi tki pvstik, peesigvs,polyep>erueri maKapsam

enzt ve,g>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

KapsamMaZirac,m fca/pacl hnlktk

Kapsam

erjanefabrika ana enlhu1 ton/gin,den d iinerd>kl sediliek br yactimlt, malnzi,g>KapsamMaFaimasotik,teknolojiacace araftirdg>tfizeseltyöntemve lhmamul ilan yact neak bbiem fstahzarat laboratuarlile ,g>Kapsam

motorg iikinoprak e kauçua:vgvstik,t, malnzi, vstik,emalat>vtaalpve bt, malnziilhkblolfabrika ana ,g>Kapsam

KapsamMa30 ton:alt rapıl rvbale:terilkoyeinpetrolgizn,ll rvbale:terilkoyeiniaddalgiz vtasp>KapsamMaTopv depoenma ül sedile 500 mKapsadepoenma t, malnzi,g>Kapsam

ve ü2ll rvbalele ne edepoen,d rğnd 150 mve ü2lvtasp>ve ü3-All rvbalele ne edepoen,d rğnd 8 mse apkilļl sedi tki akaryaki t depoenma t, malnzi,g>Kapsam

et pp>Kapsam

se apnül sedi tki perakedde si vbale:terilkoyeinpetrolgizn tüpacatşrenzt veg>Kapsam

Kapsam

se apnül sedilieküt işk ft ürin,beti yactimlt, malnzi,g>KapsamMa500 ton/gin,’d nerzonnynmlvz unefabrika ana ,g>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

zlerimaeyolu,yadevğsmallenzt vehnryn ateny mahbir ev tki evğsmallenzt veyad25 ton/ytklļl sedi tn bülerd bitkiselt hnyvanval evğdepoenma vtadolumlenzt ve,g>KapsamMaGlikoz,unzinnsd(end fstriyev nzinnsdhnryn )nddekstrin(ola):vgemvali maKapsam

Kapsam

Kapsam

onslar1.000 kg/gin,uvgyazsiycgileii,veysegileii,gilrbr ev tnegileiili maKapsam

Kapsam

tte malnz,g>Kapsam

Kapsam

yactime 500 kg/gin,uvgyazsiycekme,ek dezp/p>vecekmeçtüitleti yacteveenzt v,g>Kapsam

yemmakyactime y:p vete malnz,g>Kapsam

tt, malnz,g>Kapsam

Kapsam

Kapsam

tvhpaketl/idg>tte malnz,g>Kapsam

KapsamMaMeyvendebze,rbkliyat>vtahububatçausgue a:terima al tng, m mgama vtaamba ajlama t, malnzi,g>Kapsam

Kapsam

Kapsam

KapsamMa-Hıiürlkinmeyve suyutyactme vhpaketl/mert, malnzi,g>KapsamMa500 kg/gin,uvgyazsiy /p fg minte gişy (turşu,egialgimndirkervb.) ürin,beti yact neae malnz,g>Kapsam

tt, malnz,g>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

vtakoık,hnvaadepoenna ,g>Kapsam

Kapsam

KapsamMa3 n; ikinci ve üerimızrr mezbaha ana g>Kapsam

Kapsam

KapsamMaKlen,lko bymen vghnyvan cesetleti ynkma t, malnzi,g>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

se apnmotorg iikinilen,ae,caemadvtakonfegsiyoet, malnzi,g>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

se apnmotorg iikinilen,ae,sinl/imiininziden eüzaemal t, malnzi,g>Kapsam

motorg iikinilen,ae,sunieinziek irdiyemuinnmbaemal t, malnzig>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

t, malnzi,g>KapsamMa50 HP’d nelmayanmotorg iikinilen,ae,rğapaueüzaeinl/me iştamdbenzt ve,g>KapsamMaTomrua:vgeiiep>eadepoenna ,g>Kapsam

Kapsam

t, malnzi,g>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

vtaihrac tdninl/rnuile ngüly depoenn,g>Kapsam

se dtavknd30.000-85.000 adn ır>se dplyn vhya tininn aidin alalnat>se ddomuz besiy/iftgelte ie300-900 bain r>se ddek domuz yactimly/iftgelte, 500 adn vgyazsiy bülerdbain ie1.000 adn vgyazsiy el sedidki kyapan;kbain el sedilifülerdbain iekyapan;kbain besit, malnzi,g>Kapsam

se r vb.dyactimlt, malnzi,g>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

KapsaAkkintamdbenzt ve,g>Kapsam

Kapsam

aj iştamdbatenyr, i,g>KapsamMaHvrfadnalgilkinevl bymeve 20 HP’d nerzmotorg iikinilen,ae,matbaa an vhbaskşlenzt veg>Kapsam

Kapsam

Kapsam

enzt ve,g>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

KapsamMaKururımizmeme enzt ve,g>Kapsam

Kapsam

Kapsam

ve ü2lvtasp>ve ü3-All rvbalele ne edepoen,d rğnd motorin catşristasyogarnd,g>Kapsam

Kapsam

kl sedi tki perakedde si vbale:terilkoyeinpetrolgizn tüpacatşrenzt veg>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

kl sedilieküt işk ft ürin,beti yactimlt, malnzi,g>KapsamMaTuz ök itme enzt ve,g>Kapsam

onslar1.000 kg’dinazcgileii,veysegileii,gilrbr ev tnegileiili maKapsam

vtagişy vb.damba ajlama enzt ve,g>Kapsam

kl sedi takavuima ül sedile; sklapkahveaişal yemiinhaa dayangeenzt ve,g>Kapsam

Kapsam

enzt ve,g>Kapsam

KapsamMaDokalmakyalahrenzt veg>Kapsam

vtakoık,hnvaadepoenna ,g>KapsamMaS ft depoenma vtakoıtma enzt ve,g>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

evli tan,etvek>< klenerjisielen,lko slarekmevecekmeçtüitleti yacteveiılamt ve,g>Kapsam

yactime 500 kg/gin,uvg500/gin,den rzonnekme,ek dezp/p>vecekmeçtüitleti yacteveenzt v,g>Kapsam

zlerimaeyolu,yadevğsmallenzt veyad25 ton/ytklļl sedi tn iz bitkiselt hnyvanval evğdepoenma vtadolumlenzt veg>Kapsam

Kapsam

KapsamYumurtgpaketl/merenzt ve,g>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

KapsamMa50 HP’d nerzmotorg iikinilen,ae,caemadvtakonfegsiyoeatenyr, ilhsinl/imiininziden eüzaemal ı onzt v,g>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

KapsamMa50 HP:g iiki,den rzmotorg iikinilen,ae,veysemotorilen,maksızniptidai usulle lhç açılko nhınevierğapaueüzaemal, sinl/me iştamdbenzt veg>Kapsam

Kapsam

se tllilla sinl/idg>tenzt v,g>Kapsam

KapsamMa-Termalksunilen,ae,d mamenn,g>Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

Kapsam

se dtavknd500-30.000 adn ır>se dplyn vhya tininn aidin alalnat>se ddomuz besiy/iftgelte ie5-300 bain r>se ddek domuz yactimly/iftgelte, 20 – 500 adn ır>se dbülerdbain ie100-1.000 adn ır>se del sedidki kyapan;kbain vgbülerdbain besit, malnzig>Kapdiv cvss="clearfix"sg>divsg>divs divs