Resmi Plakalı Taşıtların Kullanımı

RESMÎ PLAKALI TAŞITLARIN KULLANIMI

Bilindiği üzere; kamu kurumu niteliğindeki esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları (oda, birlik, federasyon, konfederasyon) araçlarına siyah renkli resmî plaka verilmektedir. Odaların resmî plakalı araçları kullanırken nelere dikkat etmesi gerektiği hususunu bilgilerinize sunuyorum.

Konu ile ilgili Kanun, 237 Sayılı TAŞIT KANUNUDUR. 07.02.1990 tarihinde kabul edilen 3612 sayılı kanunun 46’ncı maddesiyle kamuya yararlı derneklerden Başbakanlıkça lüzumlu görülenler tarafından kullanılacak taşıtlar da Taşıt Kanunu kapsamına alınmıştır. Bu durumda oda, birlik, federasyon ve konfederasyonun, anılan kanun, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak taşıtları satın alması ve kullanması gerekmektedir. Bu bilgileri özet ve somut olarak sıralarsak:

  1. Kullanılacak taşıtlar, muayyen ve standart tipte, lüks ve gösterişten uzak, memleket yollarına elverişli, ucuz ve ekonomik olmalıdır.

 

  1. Satın alınacak taşıtların azami satın alma bedellerini karşılayacak kadar tahsisat bütçeye konulmalıdır.
  1. Taşıta “resmî plaka” dışında başka bir plaka takılamaz.

 

  1. Görev mahalli dışına resmî taşıtla gidilemez.
  1. Taşıtların akaryakıt, tamir ve bakım giderlerinde tasarrufa riayet edilmelidir.

 

  1. Taşıtın hangi gün hangi şoför tarafından kaç kilometre kullanıldığı kontrol edilmelidir.
  1. “Resmî Taşıt Görev Emri” belgesi kullanılacaktır (Örnek 1).

 

  1. Şoförler arasında nakil ve teslim işlemleri belge ile yapılacaktır (Örnek 2).
  1. “Periyodik Bakım ve Kontrol Cetveli” düzenlenecektir (Örnek 3).

 

  1. “Akaryakıt ve Madeni Yağ Tesellüm Fişi” düzenlenecektir (Örnek 4).

– CEZALAR –
237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 16’ncı maddesi 23.01.2008 tarihinde kabul edilen 5728 Sayılı Kanunun 285’inci maddesiyle değiştirilmiş ve aynen şöyle olmuştur:

“Bu kanunun şümulüne giren taşıtları her ne suretle olursa olsun, tahsis olunduğu işin gayrisinde veya şahsi hususlarda kullananlar veya kullanılmasına müsaade edenler veya kanunda yazılı olduğu şekilde kullanılmış gibi gösterenler veya kanunen bir makama ve işe tahsis olunmadığı halde hakikatı tağyir ile bu taşıtlardan istifade eden ve ettirenler, bunların gidiş gelişine müsaade edenler veya kanuna aykırı olarak numara ve plaka verenlerle kullananlar veya kullanılmaya elverişli olduğu halde ekonomik ömrünü doldurduğu bahanesiyle yenileyen veya yeniletenler veya bu hususlar için masraf tahakkuk evrakını hazırlayan veya tasdik veya bunlara ait ita emirlerini vize edenler hakkında bir seneye kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu yüzden hasıl olan masraf ve zararlar genel hükümlere göre tazmin ettirilir. Tekerrürü halinde verilecek hapis cezası iki aydan az olamaz.”