Esnaf Ve Sanatkarlar Şurası

ESNAF VE SANATKÂRLAR ŞURASI
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkındaki 640 sayılı kanun hükmünde Kararnamenin 30’uncu maddesine istinaden, 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlar Şurası yönetmeliği gereğince; 26-27 Kasım 2014 tarihinde Ankara’da genel kurul toplantısı yapıldı.
Şuranın amacı: esnaf ve sanatkârlara ilişkin ülke düzeyindeki politikaların belirlenmesi, bu konudaki sorunların tespit edilmesi ve çözüm yollarının araştırılmasıdır. Hemen belirtelim ki, şurada alınan kararlar bağlayıcı olmayıp, dilek ve temenni mahiyetindedir. Kabul görmesi halinde; idari kararlar, yönetmelik değişikliği ve yasal düzenlemeler yoluyla hayata geçirilir.
Şura toplantısı, 2 yılı aşkın süre içinde yapılan çalışmaların sonucunda hazırlanan raporların müzakeresi ve karara bağlanması için yapılmıştır. Bu çalışmalar; Mevzuat Komisyonu, Kredi ve Finansman Komisyonu, Mesleki Eğitim Komisyonu, Vergi ve Sosyal Güvenlik Komisyonu ve Yenilikçilik Komisyonu olmak üzere 5 ayrı komisyon halinde çalışma yaparak raporlarını hazırlamış ve genel kurula sunmuşlardır. Komisyonların hepsinde İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinin temsilcisi bulunmuştur. Birliğimiz temsilcilerinin tespit ve önerileri raporlarda geniş şekilde yer almış, kabul edilmiştir.
Ben ve diğer temsilcilerimiz aynı komisyonlara gelecek iki yıl için yeniden seçildi.
Raporlardaki tespit ve çözüm önerileri ayrıntılı ve gerekçeli olarak Bakanlıkta olup, yetkili makamlar nezdinde değerlendirilecektir.
Benim içinde bulunduğum Mevzuat Komisyonu özet raporu şöyledir:

 1. Mevcut düzenlemelerde yer alan esnaf ve sanatkâr tanımlarının, esnaf ve sanatkar ile tacir ve sanayici ayrımının yapılmasında yetersiz kalması nedeniyle esnaf ve sanatkar tanımının günün koşullarına göre yeniden yapılması,
 2. Perakendecilik sektörü ve özellikle büyük mağazalar ve alışveriş merkezlerine ilişkin düzenleyici mevzuatın bulunmaması nedeniyle esnaf ve sanatkâr işletmelerinin uğradıkları mağduriyetin giderilmesini teminen “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı”nın yasalaştırılarak bir an önce hayata geçirilmesi,
 3. Esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarının hizmet kalitelerinin artırılması, kurumsal alt yapıları ile organizasyon ve mali yapılarının güçlendirilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışı analizlerin yapılarak gerekli hukuki ve idari düzenlemelerin hayata geçirilmesi,
 4. Fiyat tarifelerinin belirlenmesine ilişkin farklı düzenlemelerin bulunması ve özellikle
  belediyeler ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları arasında azami fiyat hadlerinin belirlenmesi hususunda yetki kullanımı açısından yaşanan ihtilafların çözülmesi amacıyla esnaf ve sanatkârlar açısından fiyat tarifelerinin 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu çerçevesinde belirlenmesi,
 5. 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunun günün koşullarına uygun olarak, bu kanunda yer alan ve almayan meslekler açısından yeniden düzenlenmesi veya perakende işletmeler hakkında 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunun uygulanmayacağına ilişkin hükmün yer aldığı “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı”nın yasalaştırılarak bir an
  önce hayata geçirilmesi,

6.    Ustalık belgesine ilişkin; 5174 sayılı Kanun, 5362 sayılı Kanun ve 3308 sayılı Kanun olmak üzere üç ayrı kanuni düzenleme bulunmakta olup, söz konusu belgenin odaya üyelik  kayıtlarında istenilmesine ilişkin gerek kanuni düzenlemelerde gerekse de uygulamada  yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla, mesleki eğitimi güçlendirecek şekilde  yeniden düzenlenmesi; bu bağlamda söz konusu Kanun hükümlerinde değişiklik yapan  “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı”nın yasalaştırılarak bir an önce  hayata geçirilmesi

  • Mevcut kanuni düzenlemeler uyarınca meslek birlikleri tarafından bazı esnaf ve sanatkârların işyerlerinde radyo veya televizyon aracılığıyla dinlemiş oldukları müzik nedeniyle haklarında tutanak tutulmakta ve cezai işlemle uygulanmaktadır. Söz konusu mesleki birlikler tarafından yapılan tarifeler; sürekli olarak müzik sunumu yapmayan ve bu eylemleri ticari faaliyetlerine artı bir gelir sağlamayan berber, kuaför, bakkal gibi esnaf ve sanatkârları olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle esnaf ve sanatkârların 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında meslek birlikleri ile sözleşme yapmalarına ilişkin zorunluluğun kaldırılmasına yönelik düzenlenme yapılması,
  • 5/6/2011 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarında bağlayıcı hale gelmiş olan Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Prensipleri gereğince esnaf ve sanatkarlara yönelik hukuki düzenlemelerde etki analizi yapılması ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın görüşünün alınması yönünde yetkili makamlara öneride bulunulması,
  • 5362 sayılı Kanunun gerek uygulanmasından kaynaklanan sorun ve tereddütler gerekse
   Kanunun yürürlüğünden bu yana değişen şartlar kapsamında, Kanunun eksik ve aksayan
   yönlerinin günün koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi,