728

ODA İŞYERİ DENETLEME VE DANIŞMANLIK GRUBU

ODA İŞYERİ DENETLEME VE DANIŞMANLIK GRUBU

 

.D.D.G) Kuruluşu

Başkan: Grupta bulunması halinde oda başkanı, aksi takdirde de            gurubun kendi arasından                    seçeceği bir kişinin              başkanlığında

 

Üye:     Oda yönetim kurulunca çalışma

Üye:     Bölgesindeki iş hacmine göre

Üye:     Seçilen 2 ila

Üye:     4 üye

 

Çalışma bölgesinde bulunan Mesleki Eğitim Müdürlüklerinde görevli alan uzmanı yönetici veya öğretmen veya mesleki eğitim bulunmaması halinde diğer örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarında görevli olan uzmanı veya usta öğretici Birleşik Esnaf Odaları gibi bünyesinde 3308 sayılı kanunun kapsamındaki Meslek dalların her biri için ayrı ayrı İ.D.D.G. kurulabilir ya da oda Büyükşehir Belediye sınırları içinde her ilçe için biri İ.D.D.G. kurulabilir.

 

 

 

İ.D.D.G lerin Görevleri

 

 • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan eğitim programına göre işyerindeki araç – gereç, makine parkı, işyerine şartlı çırak eğitme izni vermek
 • Şartlı çırak alarak eğiten iş yerlerinde, eksik kalan pratik eğitimin tamamlanması için diğer eğitim kurumları ile iş birliği yapılmasını ve bu çırakların İŞLETMELER ÜSTÜ eğitim merkezlerinde eğitime alınmasını sağlamak
 • Çırak çalıştıran ve şartlı çırak çalıştıran işyerlerine çırak kaydettirmek istemeleri halinde Mesleki Eğitim Merkez Müdürlüklerine ibraz etmek üzere durumlarına uygun belge vermek
 • Aday çırak, çırak eğitecek iş yerlerinde aranan şartlara sahip olma özerkliğini sonradan kaybeden işyerlerinin tespiti ve çırak eğitme izinlerinin iptal edilecek durumu Meslek Eğitimi Merkezlerine bildirmek
 • Çırak öğrencileri fiziksel ve ruhsal yönden istismar eden, kanun ve yönetmeliklere uygun hareket etmeyen işyerlerinin çırak eğitimine izin vermek
 • Çırak öğrencilerin, kalfa ve ustaların bilgi ve becerilerini geliştirmek amacı ile teknik geziler düzenlenmesine imkan sağlamak
 • İşyeri açacak ustaları kredi desteği konularında bilgilendirmek.
 • Çırak öğrencilerin kanunlarla düzenlenmiş sosyal haklarını vermeyen işyerlerinde meydana gelen ihtilafların çözümüne yardımcı olmak. Verilen kararlara uymayan işyerlerinin çırak alarak eğitme iznini iptal ederek durumunu Meslek Eğitim Müdürlüğüne bildirmek, gerekli görülen durumlarda yetkili makamlara suç duyurusunda bulunmak
 • Çırak eğitirken kapanan işyerlerinin, çırakların işyeri bulmalarına yardımcı olmak
 • Çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan meslek dallarında sözleşmesiz çırak çalıştıran işyerlerini yasal işlem yapılmak üzere ilgili mercilere bildirmek. (Birlik, İl Mesleki Kurulu Başkanlığı v.b gibi)
 • İşyerlerinde çıraklık sözleşmesi, kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgesi olup olmadığı, ustalık belgesi olmayan kişi belediyeden işyeri açma belgesi almışsa, sorunlu sanatkarın işyerinde bizzat çalışıp çalışmadığını kontrol etmek

 

  Çalışma Esasları: İ.D.D.G. ler görev alanlarına giren işyerlerini yapacakları yıllık denetleme programlarına göre yılda en az iki defa denetler gerekli görülen hallerde program dışı denetleme ve rehberlik yapılabilir.

 

 

 

 

Bu Denetlemelerde

 

 

 • İşyerinin aday çırak ve çırakların pratik eğitimlerini yürütmeye elverişli olup olmadığını belirler.
 • Aday çırak ve çırak öğrencileri pratik eğitimlerini Bakanlıkça hazırlanan eğitim programlarına uygunluğunu belirlemek
 • İşyerinde çalışan çırakların fiziksel ve ruhsal baskılarla karşılaşıp karşılaşmadığını izlemek, işyerine bu konuda rehberlik yapmak
 • Tarafların çıraklık sözleşmesi hükümlerine uyup uymadığını kontrol etmek
 • İşyerlerinde görülen eksikliklerin tamamlanması için bir süre vermek. O sürenin sonunda eksikliklerin tamamlanıp tamamlanmadığını belirlemek. Sonucunu olumsuz olması halinde durumu yetkili mercilere bildirmek (Birlik İl Mesleki Eğitim Kurumu gibi)

 

            Denetleme sonucunda işyerini eğitime uygunluğu raporunu doldurarak

 

 1. İşyerine
 2. Birlik İ.D.D.G’ na
 3. İl Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulunun sekreterya görevi yapan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne Bildirmek
 4. Kendi odasına bildirmektir.
 5. Görev Süresi: Oda işyeri denetleme ve danışmanlık gurubunun görev süresi dört yıldır.

 

 

Üyeler gerekli görüldüğü takdirde oda yönetimince değiştirilebilir. Ancak İ.D.D.G kimlik kartları geri alınır, yeni üyeler için yeniden birliğe başvurulur.

 

                        Toplantı ve Karar: İ.D.D.G ler salt çoğunlukla toplanır, çekimser oy kullanılmaz oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

 

                        Yolluk ve Huzur Hakkı: Oda İ.D.D.G üyelerinin yolluk huzur hakları oda yönetmeliğince her yıl belirlenir. Yolluk ve huzur haklarını miktarı odanın yönetim kurulu üyelerine verilen miktarı geçmez, az olabilir.

 

                        Raporuna İtiraz: İşyeri İ.D.D.G leri kendileri için düzenlenen rapora durumun kendisine tebliğinden itibaren on gün içinde Birlik işyeri denetleme ve danışmanlık gurubuna itirazda bulunabilir. Birlik İ.D.D.G’na itirazları bir ay içinde sonuçlandırmak zorundadır.

 

                        İşletmeler üstü eğitim merkezleri şartlı çırak çalıştıran işyerlerinde eksik kalan pratik eğitim vermek zorundadır. Ancak branşlarında İ.Ü.E.M yoksa Mesleki Eğitim Merkezlerinin laboratuar atölyelerinden yararlanabilir. Bu durumda pratik eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak yerine getirilir.

Benzer yazılar