728

EĞİTİM BÜTÇESİNİN KANUNİ DAYANAĞI

EĞİTİM BÜTÇESİNİN KANUNİ DAYANAĞI

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları 5362 sayılı Kanun ve 3308 sayılı Kanunda belirtilen meslek eğitimine ilişkin görevlerini yerine getirmek için, bir yıl önceki yıllık gayri safi gelirlerinin %5 ini ayırmak suretiyle eğitim bütçesi yapmak zorunda olduğu 5362 sayılı kanunun 74 üncü maddesinin birinci paragrafında belirtilmiştir.

             EĞİTİM BÜTÇESİNİN HESAPLANMASI

 1. Odalar ayırdıkları bu payın beşte birini Birliğe, beşte birini varsa Federasyona, beşte birini Konfederasyon bünyesindeki meslek eğitimi fonuna hesap yılını takip eden mart ayı sonuna kadar öderler.

 

Birlik ve Federasyonlar ayırdıkları bu payın beşte birini Konfederasyon bünyesindeki meslek eğitimi fonuna öderler. Geri kalan miktarı da kendileri mesleki eğitim için kullanırlar. Konfederasyon ise ayırdığı payın tamamını fona aktarır. (5362 – Madde 74 – 2 inci paragraf)

 

 

 

            EĞİTİM BÜTÇESİNİN HARCANMASI

 

 

 1. Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları eğitim bütçelerini aşağıda belirtilen alanlarda kullanırlar.

 

 • Mesleki eğitim ve teknoloji merkezlerinin ve diğer eğitim ünitelerinin ( derslik, toplantı salonu vb.) oluşturulması, kiralanması, tamirat ve tadilat, donatılması, işletilmesi ile kurulmuş olanların desteklenmesi ve teşvikinde,
 • 5362 sayılı Kanun gereğince mesleki eğitimle ilgili olarak kurulmuş bulunan birim, grup ve komisyonların başkan ve üyelerine ödenecek ulaşım, konaklama, harcırah hakkı vb. giderlerin ödenmesinde,
 • Eğitimle ilgili birimlerde, mesleki eğitim ve teknoloji merkezlerinde görev yapacak daimi ve geçici yönetim eğitim ve hizmet personelinin maaş, ücret, ders ve sınav ücreti, yolluk, yevmiye vb. ücretlerinin ödenmesinde,
 • Esnaf ve sanatkar kesiminde yapılacak mesleki eğitimi ve bu eğitimin geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalarda görev alacak yönetici ve eğitim personelinin niteliklerinin yükseltilmesi için düzenlenecek yurt içi ve yurt dışı eğitimlerinde,
 • Mesleki ve teknik eğitim metot ve araçlarının araştırılması geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, mesleki eğitimle ilgili her türlü yayının hazırlatılması çoğaltılması, tercümesi, satın alınması ve dağıtılmasında,
 • Mesleki eğitim hizmeti satın alınmasında,
 • Hizmet içi eğitim seminerlerinin giderlerinin (eğitim ortamı-araç ve gereçleri ulaşım ve konaklama gibi) ödenmesinde
 • Mesleki eğitimle ilgili iç ve dış kaynaklı projelerde yapılan kuruluş katkılarının karşılanmasında,

için kullanılır.

 

Birlikler, federasyonlar ve odalar bu maddenin birinci fıkrasının (a), (ç), (e), ve (f) bentlerinde belirtilen faaliyetlere ilişkin giderleri yapmadan önce meslek eğitimi fonu yönetim kurulunun onayını almak zorundadır.

 

 

           EĞİTİM BÜTÇESİNİN MUHASEBESİ

 

 1. 3. Eğitim bütçesine giren gelirlerin ve yapılan harcamaların muhasebeleştirilmesinde aşağıdaki ilkelere uyulur.

 

 • Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları yıllık gayri safi gelirlerinin %5’ini eğitim bütçesi olarak ayırırlar. Eğitim bütçesi yıllık olarak hesaplanır ve ayrı bir banka hesabında tutulur. Eğitim bütçesinin harcanmasında, 5362 sayılı Kanuna göre üst kuruluşlardan satın alınan evrakın maliyet bedeli ile bu Kanunun dışındaki diğer kanuni düzenlemeler nedeniyle elde edilen gelirlerin maliyet bedelleri ve bunlar için yapılan giderler gayri safi gelirlerden mahsup edilir.

 

 • Meslek kuruluşlarının muhasebesi eğitim bütçesinin izlenmesine olanak sağlayacak şekilde yardımcı hesaplar üzerinden takip edilir. Eğitim bütçesi gelir gider defteri muavin defter niteliğinde olup, kuruluşun genel bütçesinden bağımsız değildir. Sadece eğitim ile ilgili muhasebe hareketlerinin takip edilmesini sağlamak amacıyla tutulur. Kuruluşun yıl sonu itibariyle hazırlanacak genel bütçesinde ya da bilânçosunda eğitim ile ilgili her tür gelir ve giderin yer alması bütçenin tekniği prensibi doğrultusunda zorunludur.
 • 5362 sayılı Kanunun 74. maddesinde öngörülen eğitim bütçesinden aktarılacak paylar, hesap yılını takip eden mart ayı sonuna kadar ilgili hesaplara aktarılır.
 • Bir önceki yıldan kalan eğitim bütçesi hesabındaki harcanmamış meblağ, bir sonraki yılın %3 lük eğitim bütçesi hesaplanırken gayri safi yıllık gelire dâhil edilmez.
 • Birilik ve federasyonlar, %5’lik eğitim bütçesi ve %3’lük katılım payını hesaplarken, 5362 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi gereğince bağlı odaları tarafından eğitim bütçesi hesaplarına aktarılan beşte birlik payları, gayri safi yıllık gelire dahil etmezler.

Benzer yazılar